Stadgar

ChildFriends stadgar.

§ 1
Stiftelsens namn skall vara Insamlingsstiftelsen ChildFriend.

§ 2
Stiftelsen skall ha som ändamål att utifrån FN:s Barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra att de utsätts för:

  • prostitution
  • sexuella övergrepp
  • våld
  • droger
  • fängelse
  • utanförskap
  • eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.

För att uppfylla ändamålet enligt ovan skall stiftelsen själv eller genom den Thailändska stiftelsen ”BaanChivitMai Foundation” och andra organisationer i Sydostasien:

  • bygga och driva hem där barn kan växa upp,
  • medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete,
  • starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera ovan nämnda verksamheter.  

Samtliga insamlade medel skall användas för verksamheten och omkostnader i samband därmed.

§ 3
Stiftelsens styrelse ska ha sitt säte i Sverige.

§ 4
Styrelsen ska handha omvårdnaden och förvaltningen av stiftelsens penningmedel och i förekommande fall annan lös och fast egendom, samt i övrigt tillvarata dess angelägenheter och intressen i enlighet med stiftelsens ändamål.

§ 5
Det åligger dessutom styrelsen att utse och tillsätta en eller flera personer som har till uppgift att arbeta med insamlingsverksamheten i Sverige och andra länder. Dessa är ansvariga inför styrelsen.

§ 6
Stiftelsens styrelse ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter. Dessutom kan ersättare utses vid behov.

§ 7
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8
Stiftelsen ska ha två revisorer varav minst en ska vara auktoriserad eller godkänd.

§ 9
För upplösning av stiftelsen gäller bestämmelserna i stiftelselagen.

Dessa stadgar tillhör stiftelseförordnande undertecknat av Inge Ekelyck och Roland Edlund 2014-02-01