INTEGRITETSPOLICY

ChildFriends Integritetspolicy

GDPR (General Data Protecting Regulation)

Vi på ChildFriend är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 2018 börjar en ny EU-förordning somhandlar om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige. GDPR är en EUförordning som ersatt Personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta har vi tagitfram en ny personuppgiftspolicy och uppdaterat våra allmänna villkor kring personuppgiftshantering.

I policyn kan du ta del av hur vi sparar din personliga information. Vi behandlar blandannat ditt namn och din adress främst för att du ska kunna få informationsmaterialfrån oss då du anmält dig som gåvogivare eller är läsare av nyhetsbreven

Personuppgiftspolicy

ChildFriend värnar din integritet

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare gåvogivares integritet är viktigt föross. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och vill att dukänner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) innebär attmedborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våraskyldigheter som organisation skärps.

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Tips! Läs mer om vad som gäller här: https://www.datainspektionen.se/fragor-och- svar/eus- dataskyddsreform/allmanna-fragor/

1. Så här värnas din integritet

Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg medatt behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällanderegler.

Följande principer gäller när ChildFriend hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas

 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas

 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt

 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för

 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring

  våra IT-system och ser till att vår IT-leverantör gör detsamma

 • Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras

 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs och som är rimligt

 • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer

  under 18 år

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dinapersonuppgifter när du blivit gåvogivare eller är läsare av våra utskick.

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplastill en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer,mailadress, givarnummer och personnummer vid autogiroanmälan.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs medpersonuppgifter. Att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ettgåvoregister, att lagra dem i ett IT-system.

2. Så här behandlas dina personuppgifter

2.1 När du är gåvogivare

Du kan bli gåvogivare och läsare av nyhetsbreven på flera olika sätt, till exempelgenom att anmäla dig via e-mail info@childfriend.com, genom personlig kontakt,genom att skicka in en svarskupong eller via telefon. När du väljer att bli gåvogivareregistreras dina personuppgifter för att du ska kunna få del av informationsmaterialoch utskick.

2.2 Vilka personuppgifter behandlas när du är kund?

När du är gåvogivare eller läsare av informationsmaterial behandlas ditt namn,adress, datum för gåvoregistrering, vid önskemål från dig som gåvogivare konto- ochbetalinformation i samband med tecknandet av autogiro, gåvohistorik, tilldelatgivarnummer, fakturainformation, information autogiromedgivanden. Om du harlämnat din e-post, telefonnummer om hur du vill att vi kommunicerar med digbehandlas även denna information.

2.3 Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dinapersonuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera din gåva. Detta gör vi för atthålla vad vi lovat om du önskat att din gåva ska gå till något specifikt ändamål då dublev givare. Vi behöver också dina uppgifter för att kunna skicka ut information omvårt arbete för att du som gåvogivare ska känna dig trygg i att gåvan går dit duönskat.

Baserat på insamlade gåvor och önskemål om vart du riktar din gåva registreras dingåva så att den öronmärks dit du önskat.

De personuppgifter som används är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt medoss och är inte av känslig natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig ochatt se till att du är nöjd. När ChildFriend behandlar dina uppgifter för att utföraaktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att ChildFriend har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för”berättigat intresse”, av att hålla kontakten med dig, tillmötesgå rimliga önskemål, gedig relevant information.

2.4 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. genom när du blev gåvogivare ellernär du kontaktar oss och ger oss dessa uppgifter.

Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se tillatt vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar och missar meddela oss detta för attvi ska kunna skicka information.

2.5 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter som faller inom ramen för vår verksamhet, delas med vår IT leverantör samt vårt tryckeri som trycker nyhetsbreven.

2.6 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är gåvogivare till ChildFriend och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunnakontakta oss om du undrar över något som har med ditt givande att göra. Vi spararockså dina personuppgifter så länge du vill ha vårt nyhetsbrev.

De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring(exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligtlag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar viregelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

2.7 När du avslutar som gåvogivare

Om du väljer att avsluta ditt gåvogivande eller väljer att säga upp ditt nyhetsbrev, raderas omedelbart dina personuppgifter från vårt gåvoregister.

2.8 Vilka personuppgifter behandlas när du avslutar som gåvogivare?

När du avslutar ditt gåvogivande finns dock några personuppgifter som behöversparas för att lagen säger så. Därför behandlas ditt namn, medlemsnummer,gåvoinformation och gåvohistorik fast du inte längre är kund.

3. När du är i kontakt med oss

När du kontaktar oss, är vårt mål att ge dig bästa möjliga service. Det gäller oavsettom du ringer, skickar e-post eller ett vanligt brev. Detta för att kunna tillhandahålladig en god service, exempelvis vid frågor och beställningar

3.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är i kontakt med oss?

När du kontaktar vår kundservice behandlas olika personuppgifter om dig beroendepå om du är kund eller inte hos oss och vad ditt ärende handlar om.

De personuppgifter som kan behandlas om dig är namn, adress, e-postadress,telefonnummer, konto- och betalinformation, personnummer vid autogiroanmälan,tilldelat givarnummer, gåvohistorik, information om beställningar och om hur du vill attvi kommunicerar med dig.

När vi behandlar personuppgifterna för att hantera dina gåvor gör vi det för att hållavad vi lovat när du blev gåvogivare.

3.2 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter används av vår kundservice och delas med vårt IT leverantör samt vårt tryckeri, men bara inom ramen för de tjänster som vi behöver för vårverksamhet. Dina personuppgifter kan också, beroende på ditt ärende, delas medvåra revisorer samt med vår och din bank.

4. Dina rättigheter

4.1 När dina personuppgifter behandlas av ChildFriend har du följanderättigheter.

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kanbe oss om en kopia av dessa.

 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du är välkommenatt kontakta på 073 358 19 84 eller maila info@childfriend.com

 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss raderadina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex.när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunnaförsvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.

 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter ochbegära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis iväntan på att en uppgift kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att enbegränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte harmöjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke till att bli gåvogivare.

Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåtoch inte för behandling som redan gjorts.

4.2 Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du villanvända de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är duvälkommen att kontakta oss på telefon: 073 358 19 84, eller e-post info@childfriend.com. Du kan även skriva ett brev till: ChildFriend, Norrängsgatan 25, 561 36 huskvarna.

4.3 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäladitt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten förpersonuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns föratt skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vibara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att raderapersonuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system somanvänds för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genomanti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olikaIT-system.

5. Vem är ansvarig för behandlingen av dinapersonuppgifter?

6.1 Aktörer bakom ChildFriend

ChildFriend har anlitat Bonigi som personuppgiftsbiträde.

6.2 Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga samt dataskyddsombud

ChildFriend, Norrängsgatan 25, 561 36 Huskvarna Organisationsnummer 802478-1505